fundering dommeloevers
Home   |   Wie zijn wij   |   wat doen wij   |  Projecten   |  Algemene voorwaarden   |   offerte aanvragen   |   contact

Algemene Voorwaarden JM-Bouw Timmerwerken
Artikel 1. Geldigheid op deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten aangegaan door JM-Bouw  
    Timmerwerken,  Mgr van Hooydonkstraat 6,  4711 ED te St.Willebrord  K.v.K.nr.: 20129182.
    Hierna te noemen opdrachtnemer.

2. Onder voorwaarden wordt verstaan deze algemene voorwaarden van opdrachtnemer.

3. Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen opdracht gever en opdrachtnemer.

4. Door aanvaarding van de offerte van opdrachtnemer accepteert opdrachtgever de voorwaarden van
    opdrachtnemer.

5. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

6. Opdrachtnemer zal geen beroep doen op deze voorwaarden in contracten met consumenten indien deze
    voorwaarden een inbreuk maken of afbreuk doen aan de wettelijke rechten van de consument.

Artikel 2. Offerte
1. Offertes gelden uitsluiten voor de termijn die daarin is vermeld, is er geen termijn vermeld dan geldt een
    termijn van 14 dagen.

Artikel 3. Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden
1. Opdrachtnemer aanvaardt alleen de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever als
    deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

2. Eventuele toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever laten echter de
    toepasselijkheid van de voorwaarden van opdrachtgever onverlet.

3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever vinden alleen toepassing op de daarvoor bestemde opdracht.

Artikel 4. Verplichtingen van opdrachtnemer
1. Opdrachtnemer verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de wet en de overeenkomst
    uit te voeren.

Artikel 5. Verplichtingen van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de opdrachtnemer op tijd kan beschikken over:
    a) De voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen [zoals vergunningen,
        ontheffingen en beschikkingen enz.] een en ander op aanwijzing van opdrachtnemer;
    b) Het terrein en of ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd;
    c) Voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen;
    d) Elektriciteit en water.

2. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot een vergoeding van de in lid 1 genoemde zaken tenzij anders
    overeengekomen bij het aangaan van de opdracht.

3. Als opdrachtgever zelf zorg draagt voor de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van
    bepaalde onderdelen van het werk, is hij aansprakelijk wanneer dit niet of niet tijdig of vakkundig
    geschiedt.

Artikel 6. Extra onvoorziene kosten
1. Opdrachtnemer is gerechtigd extra onvoorziene kosten, welke ontstaan door een niet aan de
    opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak door te berekenen aan de opdrachtgever.

2. Van onvoorziene kosten is sprake indien de kosten zijn ontstaan meer dan drie maanden na aangaan van
    de overeenkomst en die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet waren te voorzien.

3. Opdrachtnemer is verplicht opdrachtgever onverwijld op de hoogte te stellen van de onvoorziene kosten

Artikel 7. Prijzen
1.Door de opdrachtnemer in offertes genoemde prijzen zijn excl. Btw. en zijn gebaseerd op de op dat
   moment kostenbepalende factoren.

2. Tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen die ontstaan meer dan drie maanden na aangaan van de
    overeenkomst kunnen door opdrachtnemer worden doorberekend aan de opdrachtgever.

Artikel 8. Meer- & minder werk
1. Het werk omvat alleen de op de offerte gespecificeerde werkzaamheden. De kosten van meerwerk
    komen geheel  ten laste van de opdrachtgever.

2. Meerwerk wordt afgerekend op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen.

3. De toepasbaarheid van het in artikel 7A:1646 BW bepaalde wordt uitdrukkelijk gesloten.

Artikel 9. Opschorting en intrekken
1. Indien de opdrachtgever de uitvoering tijdelijk opschort danwel geheel intrekt op grond van een niet aan
    de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak is opdrachtnemer gerechtigd tot een vergoeding van zijn
    schade.

2. Indien de opdrachtgever de opdracht intrekt, is hij verplicht de door opdrachtnemer reeds aangeschafte
    materialen en grondstoffen al dan niet be- of verwerkt tegen kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten,
    over te nemen.

3. Opdrachtgever zal bij intrekking van de opdracht eveneens aan de opdrachtnemer als schadeloosstelling
    verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs.

4. Een partij die verplicht is het eerste te presteren, is bevoegd de nakoming van haar prestatie op te
    schorten als gegronde vrees bestaat dat de wederpartij haar verplichtingen niet of niet tijdig zal nakomen.

Artikel 10. Klaagtermijn en garantie
1. Opdrachtnemer is verplicht deugdelijk werk af te leveren dat voldoet aan de wettelijke eisen en de
    overeenkomst.

2. Opdrachtgever is verplicht meteen na de (op)levering van het werk deze grondig te inspecteren op
    gebreken. Deze inspectie dient te geschieden binnen acht dagen na oplevering.

3. Gebreken die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt dienen binnen acht dagen na oplevering
    schriftelijk en gespecificeerd te worden gemeld aan opdrachtgever.

4. Gebreken die bij grondig onderzoek niet waarneembaar waren moeten door de opdrachtgever binnen
    acht dagen  na het waarnemen van deze gebreken aan de opdrachtgever schriftelijk worden vermeld.

5. Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld gebreken te controleren.

6. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor gebreken die het gevolg zijn van het niet tijdig of niet
    volledig aan de opdrachtnemer verstrekken van informatie, welke de opdrachtgever verplicht is te
    verstrekken.

7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door bouwstoffen, materialen of
    hulpmiddelen die door of namens hem ter beschikking zijn gesteld of voorgeschreven.

8. Indien de opdrachtgever wenst dat bepaalde materialen of onderdelen geleverd worden door met name
    genoemde fabrikanten of leveranciers zal opdrachtnemer niet gehouden zijn tot een verdergaande
    verantwoordelijkheid of langere garantietermijn dan de fabrikant of leverancier van deze onderdelen of
    materialen bereid is jegens de opdrachtnemer te aanvaarden.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer is niet verplicht geleden bedrijfs en/of gevolgschade van een opdrachtgever, niet zijnde
    consument,  te vergoeden voor een hogere som dan het bedrag waarvoor zijn
    beroepsaansprakelijkheidsverzekering is  het desbetreffende geval dekking biedt.

Artikel 12. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na verzending van de factuur.

2. Opdrachtnemer is gerechtigd indien de betaling van de factuur niet binnen de gestelde termijn is
    ontvangen, aan de opdrachtgever de wettelijke rente te berekenen, gerekend vanaf de dag van
    verzending van de factuur.

3. Na deugdelijk in gebreke stelling is opdrachtnemer gerechtigd alle kosten, buiten de hoofdsom en rente
    om, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt, te vorderen, waaronder
    begrepen de kosten van advocaat, procureur, gerechtsdeurwaarder, zaakwaarnemer en incassobureau.

4. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een
    minimum van  € 125,-.

5. De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar wanneer de opdrachtgever in verzuim is, of een van
   de partijen de overeenkomst heeft ontbonden.

Artikel 13. Ontbinden
1. Blijft een van de partijen in gebreke nadat deze partij in gebreke is gesteld door de wederpartij, dan is
    deze laatste gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding bestaat in ieder
    geval indien de wederpartij:
    a) In staat van faillissement geraakt,
    b) Surseance van betaling, of schuldsanering aanvraagt,
    c) Zijn onder curatelenstelling wordt aangevraagd, wanneer enig beslag op zaken en/of vorderingen van
       opdrachtgever wordt gelegd,
    d) Bij overlijden dan wel liquidatie of het ontbinden van het bedrijf van de opdrachtgever.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud
1. Opdrachtnemer behoudt zich het eigendom van geleverde zaken voor totdat opdrachtgever volledig aan
    zijn (betalings)verplichting heeft voldaan.

erker
Contact informatie

JM-Bouw & Timmerwerken
T 0629 090 252
    0613 314 510
F 084 228 5465
E info@jmbouw.nl

2009 JM-Bouw Timmerwerken